Müügitingimused

BPTI müügitingimused

1. Tellimis- ja müügitingimustes kasutatavad mõisted

Tellimis- ja müügitingimused – Kasutaja poolt E-poes koolituse tellimisel kohalduvad tingimused
E-pood – E-pood Terapeut MTÜ registrikood 80369825, tegutsemiskoht Vabriku 33a-6, Tallinn, e-post: robert@terapeut.ee
Kasutaja –E-poe kasutaja
Müügileping – Läbiviija ja Kasutaja vahel sõlmitav leping Koolituste ostu kohta, mille
tingimused on ära toodud E-poes olevas Koolituste pakkumustes.
Kinnitus – Läbiviija poolt Kliendile väljastatav tõend Müügilepingu sõlmimise kohta, mis tõendab Kliendi õigust osaleda koolitustel. Tellimistingimuste ja müügipakkumises sätestatud tingimuste vastuolu korral kehtivad viimased.

2. Tellimis- ja müügitingimuste kohaldamine

2.1. Tellimis- ja müügitingimused kehtivad Kasutaja poolt E-poe kasutamisel Läbiviija ja Kasutaja vahel tekkivate õigussuhete kohta. E-poe kasutamise all mõeldakse eelkõige, aga mitte ainult, Kasutajale võimaluse andmist koolituspääsu ostmiseks Läbiviijalt läbi ülesseatud müügikeskkonna. Samuti mõeldakse E-poe kasutamise all muid E-poes pakutavaid teenuseid.
2.2. Tellimis- ja müügitingimused kohalduvad kõigile E-poe kaudu koolituse ostjatele ning muud moodi E-poodi kasutavatele isikutele. Tellimis- ja müügitingimustega mitte nõustudes on E-poe kasutamine mistahes viisil keelatud.
2.3. Tellimistingimused jõustuvad Korraldaja ja Kasutaja vahel hetkel, kui Kasutaja annab käesolevate Tellimis- ja müügitingimustega nõustumise kohta vastava elektroonilise kinnituse või kui Kasutaja asub E-poodi kasutama.

3. Kasutaja õigused ja kohustused ning kinnitused

3.1 Kasutajal on õigus:
3.1.1 nõuda Läbiviijalt pärast tellimuse sooritamist arve esitamist;
3.1.2 esitada Läbiviijale ettepanekuid E-poe kasutajasõbralikumaks muutmiseks;
3.1.3 teostada seadusest tulenevat taganemisõigust vastavalt Tellimis- ja müügitingimuste punktile 4.1.


3.2. Kasutaja kohustub:
3.2.1. esitama E-poes ostu sooritades täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi;
3.2.2. hoolikalt kontrollima ja vastutama mistahes toimingu käigus esitatud andmete õigsuse eest, kandes seejuures temapoolse eksimisega kaasneva võimaliku kahju riisikot. Enne maksekohustuse kinnitamist kuvatakse E-poes kõik Kasutaja poolt sisestatud andmed sisestusvigade tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks,
3.2.3. tutvuma Müügilepingu tingimustega;
3.2.3. mitte kasutama E-poodi ebaseaduslikuks tehinguks (sh teise isiku identiteedi
ebaseaduslikuks kasutamiseks);
3.2.4. viivitamata elektronposti teel informeerima Läbiviijat kõikidest andmetest ja
asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes ostu sooritamisel esitatutega;


3.3. Kasutaja kinnitab iga toimingu tegemisega E-poes, et ta:
3.3.1. on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha E-poes võimaldatud tehinguid;
3.3.2. on teadlik, et Tellimis- ja müügitingimustega nõustumisel ei ole Kasutaja ja Läbiviija tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis on Tellimis-ja müügitingimustes selgesõnaliselt kirjas;
3.3.5. on teadlik ja nõustub sellega, et Läbiviijal on õigus teostada Kasutaja isikuandmete töötlemist vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja käesolevatele Tellimis- ja müügitingimustele;
3.3.6. on teadlik ja nõustub, et Tellimis- ja müügtingimustega nõustudes annab ta Korraldajale nõusoleku saata Kasutajale kommertsteadaandeid, pakkumisi ja muid teadaandeid ning küsitlusi.
3.3.7. saab täielikult ja raskusteta aru kõikidest Tellimis- ja müügitingimustes sisalduvatest tingimustest ning mõistab täielikult, et E-poe kasutamisega kaasnevad tema jaoks õiguslikult siduvad kohustused.

4. Kasutaja taganemisõiguse ulatus ja teostamine

4.1. Kasutaja Müügilepingust taganemisõigus:
Kasutajal on õigus taganeda Müügilepingust, teavitades sellest Läbiviijat 14 päeva jooksul pärast Müügilepingu sõlmimist, aga mitte hiljem kui 7 päeva enne koolituse toimumist.


4.2. Kauba tagastamisega seotud tingimused:
Korraldaja kohustused Kasutajapoolsel taganemisel:
Läbiviija tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Kasutajale viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel, kõik Kasutajalt Müügilepingu alusel saadud tasud.


4.3. Kooskõlas võlaõigusseadusega ei kohaldu Tellimis- ja müügitingimuste punktis 4.1. sätestatud Müügilepingust taganemise õigus kõikidele koolitustele. Juhul, kui Müügilepingust taganemise õigus puudub, on vastav informatsioon avaldatud Koolituse pakkumuse juures.
Vastavalt võlaõigusseadusele ei kohaldu taganemisõigus Müügilepingutele, mille esemeks on:
4.3.1. sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal, kui selle edastamine on alanud Kasutaja eelneval sõnaselgel nõusolekul, ning tarbija kinnitab asjaolu, et ta kaotab seeläbi oma taganemisõiguse.


4.4. Kui Müügilepingus või õigusaktis on Läbiviija jaoks sätestatud Kasutajale soodsamad taganemistingimused, siis kohalduvad Müügilepingus või vastavas õigusaktis sätestatud tingimused. Vastupidisel juhul kohalduvad Läbiviija ja Kasutaja vahel käesolevates Tellimis- ja müügitingimustes sätestatud taganemistingimused.


4.5. Läbiviija Müügilepingust taganemisõigus:
4.5.1. Läbiviijal on lisaks seaduses sätestatule õigus Kasutajaga sõlmitud Müügilepingust taganeda, kui ilmnevad müügipakkumises sätestatud asjaolud ja Koolitaja on lõpetanud Koolituse pakkumise osaliselt või täies ulatuses. Müügilepingust taganemiseks teavitab Läbiviija Kasutajat kirjalikult ja tagastab Kasutaja poolt Müügilepingu alusel Kaupmehele makstud tasud viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisteate esitamisest.

5. Läbiviija õigused ja vastutus

5.1. Läbviijal on õigus:
5.1.1. katkestada Müügilepingu sõlmimine, kui Korraldaja kahtlustab, et teenuse kasutamisel toimitakse ebaausalt või seadusevastaselt;
5.1.2. võtta sellest eraldi ette teatamata ükskõik millal E-pood maha või selle toimimine peatada;
5.1.3. jälgida E-poes toimuvat tegevust, sh jälgida Kasutajate poolt Internetikeskkonna kasutamist;
5.1.5. saata Kasutajatele kommertsteadaandeid, pakkumisi, uudiskirju ja muid teadaandeid ning küsitlusi.


5.2. Läbiviija ei vastuta ühelgi juhul:
5.2.1. kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis mõjutavad tehnikat või põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne või kaardimakse võib ebaõnnestuda. Kui rahaülekande või kaardimaksega seoses tekib probleeme, on Kasutaja kohustatud teatama neist viivitamatult Läbiviijat.

6. Poolte teated

6.1. Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine Kasutaja ning Läbiviija vahel toimub elektroonilises vormis poolte poolt E-poes teineteisele avaldatud e-posti aadresside kaudu.
Teade loetakse poole poolt kättesaaduks, kui see on saadetud teise poole e-posti aadressile ja sellest on möödunud 3 tööpäeva.


6.2. Juhul kui Kinnitus ei ole saadetud Kasutaja e-posti aadressile kolme tunni jooksul Kasutaja poolt raha deponeerimisest Läbiviija juures või kui mistahes muu teave või kinnitus, mida kasutaja Läbiviijalt ootab, ei ole saabunud Kasutaja e-posti aadressile mõistliku aja jooksul, peab Kasutaja sellest koheselt Läbiviijat informeerima.

7. Intellektuaalne omand

7.1. Läbiviija E-pood ja selle osad (sh kuid mitte ainult Läbiviija veebilehe graafiline
liides ja müügipakkumused, pildid jmt) ning sellega seotud tarkvara, Läbiviija kaubamärk ning muud Läbiviija autoriõigusega kaitstavad objektid E-poes on eraldi autoriõigusega kaitstud teosteks, mida ei ole Kasutajatel õigus Kasutajaks oleku ajal ja ka pärast seda Läbiviija kirjaliku loata ühelgi juhul kasutada. Vaidluse korral loetakse, et tegemist on autoriõigusega kaitstava objektiga, mille autoriõigused kuuluvad Läbviijale.

8. Kasutaja isikuandmete töötlemine

8.1. Isikuandmeid, mida Läbiviija on saanud Kasutajalt E-poe kasutajaks registreerumisel ja/või E-poe kasutamise käigus küsinud või mis koguneb Kasutaja kohta Läbiviija juures muul viisil E-poe kasutamise teel, on Läbiviijal õigus isikuandmete kaitse seaduse mõistes töödelda käesolevas peatükis sätestatud tingimustel.


8.2. Töödeldavate isikuandmete alla kuuluvad Kasutaja nimi, e-posti aadress, mobiiltelefoni number, pangakonto number, vanus, isikukood, elukoha- või tarneaadress, küsitluste kaudu saadud andmed perekonnaseisu, soo, vanuse, laste arvu, hariduse ja tarbimiseelistuste kohta ning muud sarnased andmed, mis on vajalikud Koolituse pakkumiseks.


8.3. Läbiviija kasutab isikuandmeid Kasutajatele teenuste osutamiseks, edasi arendamiseks ja personaliseerimiseks. Nimetatud teenuste all tuleb mõista E-poes Kasutajatele teenuste vahendamist ja Kasutajatele võimalikult soodsate ning personaliseeritud pakkumiste korraldamist.


8.4. Kasutaja annab Läbiviijale nõusoleku Kasutaja isikuandmete töötlemiseks käesolevas peatükis sätestatud mahus ja eesmärkidel. Kasutajal on õigus Läbiviijale antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.


8.5. Läbiviija ei anna Kasutaja isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta neid, välja arvatud seadustega ettenähtud juhtudel.

9. Tellimis- ja müügitingimuste muutmine

9.1. Läbiviijal on igal ajal õigus ühepoolselt E-poe ja teenuste arengust tulenevalt E-poodi ja Tellimis- ja müügitingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada, sh E-pood lõpetada.


9.2. Läbiviija kohustub teavitama Kasutajat Tellimis- ja müügitingimuste muudatustest ja täiendustest avaldatavate vastavate teadete kaudu.


9.3. Tellimis- ja müügitingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest E-poes ja Kasutaja poolt nendega E-poes nõustumise kinnitamisest.

10. Tellimuse vormistamise tingimused

Kauba (edaspidi kursus) tellimiseks tuleb registreerida kursusele püsimaksetega või ühekordse maksega. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda turvaliselt läbi järgnevate makseviiside:
• Eesti pangalingid: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay
• Visa/Mastercard kaardimaksed
• Püsimaksed tasutakse arve alusel
Makseid teostatakse Eurodes.
E-poe omanik on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance UAB’le.

Kursuse tellimine ühekordse maksega
Pangalingimakseid vahendab Montonio Finance UAB. Tasumine toimub väljaspool E-poodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Montonio Finance UAB turvalises keskkonnas. Läbiviijal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Leping ja ligipääs kursusele jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest E-poe arvelduskontole.
NB! Pangalingiga tasumisel vajutada kindlasti panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

Kursuse tellimine püsimaksetega
Püsimaksete ehk igakuiste maksete korral saadetakse Kasutajale peale tellimuse esitamist digitaalselt allkirjastamiseks leping. Peale lepingu allkirjastamist saab Kasutaja ligipääsu koolituskeskkonnale.

11. Lõpptingimused

11.1. E-poe kasutamisest tulenevale õigussuhtele Kasutaja ja Läbiviija vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kasutaja ja Läbiviija vahelisele Müügilepingust tulenevale õigussuhtele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust ja/või Läbiviija ja Müügilepingus sätestatud riigi õigusakte ja/või rahvusvahelise õiguse sätteid. Eesti Vabariigi õiguse kohaldamisel on Kasutajal õigus tugineda võlaõigusseaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele (nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, taganeda lepingust või öelda leping üles, alandada hinda, rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist).


11.2. E-poe kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Kasutaja ja Läbiviija lahendada
läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse tarbijavaidluste
komisjon. Tarbijakaitse seaduse kohaselt on komisjoni pädevuses lahendada lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusaluse kauba või teenuse väärtus on 20 või enam eurot. Kui pool ei ole nimetatud komisjoni otsusega nõus, siis lahendab vaidluse kohus.


11.3. Juhul, kui mõni Tellimis- ja müügitingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta see ülejäänud Tellimis- ja müügitingimuste sätete kehtivust.


11.4. Tellimis- ja müügitingimused kehtivad Internetikeskkonna kasutamisel Kasutaja poolt ja kehtivad Kasutaja ning Läbiviija vaheliste Tellimis- ja müügitingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal.